Tổ chức và quản lý y tế (Links) - Quản lý tổ chức y tế
Quản lý tổ chức y tế
Tổ chức và quản lý y tế (Links)
Chủ biên: ThS. MAI ĐÌNH ĐỨC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA THÁI NGUYÊN
Tổ chức và quản lý y tế

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA THÁI NGUYÊN

Chủ biên: ThS. MAI ĐÌNH ĐỨC

Ban biên soạn:
ThS. ĐOÀN THỊ TUYẾT
ThS. MAI ĐÌNH ĐỨC
ThS. NGUYỄN THU HIỀN
ThS. NGUYÊN THỊ PHƯƠNG LAN
ThS.NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN
 
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :
Tổ chức và quản lý y tế.pdf

TÀI LIỆU Y DƯỢC
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Liên hệ