13 bài giảng Pháp luật_TCCN - Chính trị - Pháp luật
Chính trị - Pháp luật
13 bài giảng Pháp luật_TCCN

Đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp

Pass: taothao

12.00

Bài 1

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC

 

I. BẢN CHẤT VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA NHÀ NƯỚC

1. Bản chất của nhà nước

Nhà nước là vấn đề hết sức phức tạp được nhìn nhận và lý giải từ nhiều góc độ khác nhau. Chủ nghĩa Mác – Lênin với bản chất cách mạng khoa học của mình đã giải thích về nguồn gốc, bản chất của nhà nước một cách khoa học nhất. Theo đó, xã hội loài người vốn không có nhà nước. Con người ta sống với nhau trong các thị tộc, bộ lạc. Do lao động sản xuất phát triển và sự phân công lao động làm xuất hiện chế độ tư hữu và sự phân chia giai cấp trong xã hội. Đó là những tiền đề cơ bản, khách quan để nhà nước ra đời

Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, một bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện các chức năng quản lý đặc biệt nhằm duy trì trật tự xã hội, thực hiện mục đích, bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị trong xã hội

Nghiên cứu nguồn gốc và sự ra đời của nhà nước, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin đã chỉ rõ: “Bất cứ ở đâu, hễ lúc nào, chừng nào mà, về mặt khách quan, những mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được thì nhà nước xuất hiện”. Như vậy nhà nước chỉ ra đời, tồn tại và phát triển trong xã hội có giai cấp và chính vì thế nhà nước luôn luôn mang bản chất giai cấp sâu sắc. Nhà nước xuất hiện từ sự cần thiết phải kiềm chế sự đối lập giữa các giai cấp và đồng thời cũng xuất hiện trong những cuộc xung đột giữa các giai cấp ấy cho nên theo quy luật chung, nó là nhà nước của giai cấp mạnh nhất. Sự thống trị của nhà nước thể hiện ở quyền lực chính trị, quyền lực kinh tế và quyền lực tư tưởng. Quyền lực chính trị của nhà nước là bạo lực có tổ chức bặt buộc xã hội phải tuân theo. Quyền lực kinh tế biểu hiện ở việc nhà nước điều tiết nền kinh tế, nắm giữ các nguồn lực kinh tế cơ bản của đất nước. Quyền lực về tư tưởng biểu hiện ở việc nhà nước thông qua bộ máy của mình để xây dựng hệ tư tưởng của xã hội. Từ sự phân tích trên cho thấy, tính giai cấp của Nhà nước được thể hiện ở chỗ nhà nước là công cụ, là bộ máy cưỡng chế đặc biệt nằm trong tay giai cấp cầm quyền, để bảo vệ lợi ích kinh tế, để thực hiện sự thống trị về chính trị và thực hiện sự tác động về tư tưởng của nó đối với toàn xã hội


TÀI LIỆU Y DƯỢC
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Liên hệ