Cơ sở lý thuyết chung về máy xét nghiệm huyết học - Cận lâm sàng - CĐHA
Cận lâm sàng - CĐHA
Cơ sở lý thuyết chung về máy xét nghiệm huyết học

 

 

 

 Mục lục


I.Cơ sở y sinh và  các phương pháp đếm tế b ào................................ ..................  3
1.1 Tổng quan về huyết học................................ ................................ ............  3
1.1.1 Khái niệm  ................................ ................................ .................  3
1.1.2 Các thành phần của m áu................................ ............................   3
1.1.3 Chức năng của m áu và  các thành phần trong máu  .....................  4
1.1.4. Chức năng của các tế  bào m áu.  ................................ .................  5
1.2 Đếm tế bào dựa v ào phương pháp trở  kháng  ................................ ...........  9
1.2.2. Phương pháp đếm tế bào qua sự  thay  đổi trở kháng của dòng m ột chi ều
................................ ................................ ................................ .......  13
1.3. Đếm tế bào dựa vào phương Pháp LASER  ................................ ...........  17
1.4. Đếm tế bào dựa vào phương Pháp phát x ạ huỳnh quang ......................  21
1.4.1 Gi ớ i thi ệu về kháng thể đánh dấu:................................ ............  21
1.4.2 Phương pháp đếm tế bào ung thư dựa vào đo phát xạ huỳnh quang22
1. Nguyên lý hoạt động của m áy  ................................ ................................ ..  25
1.1.Nguyên lý hoạt động của máy đếm tế bào phân tí ch OT 18.  ..................  25
1.2 Tính năng kỹ thuật c ủa máy đếm tế  bào phân tích huyết h ọc tự động
OT 18.  ................................ ................................ ................................ ..........  25
1. Đặc điểm chung về máy................................ ................................ ............  25
1.3. Chức n ăng và  cấu t ạo chung của m áy  ................................ ...................  32
1. 3.1. Chức năng của m áy OT 18  ................................ ....................  32
1.4 Đi ều kiện l ắp máy.  ................................ ................................ ..................  33
1.4.1. Không gian l ắp đặt  ................................ ................................ .  33
1.4.2. Đi ều ki ện mô i trường  ................................ .............................   33
1.6. Thao t ác sử dụng.  ................................ ................................ ..................  35
1.6.1. Các thủ tục trước khi chạy m áy. ..............................................  35
2.5. 2. Khởi động và kiểm tra mẫu trắng .   ................................ ........  37
3 ) Quy trình phân tích m ẫu .  ................................ ................................ .......  38
3.5. Hiển thị và in k ết quả  phân tích.  ................................ ..........................  40
3.6. Thủ tục tắt m áy.   ................................ ....................................................  40
- Có  3 chế  độ  bảo dưỡng định kỳ : Bảo dưỡng hàng ngày, bảo dưỡng hàng
quý . ................................ ................................ ................................ ..............  55
1.1 Bảo duỡng hàng ngày   ................................ ................................ .............  55
1.3 Các chu trình thiết b ị ................................ ................................ ..............  63
1.4. Các chức năng kỹ thuật   ................................ ................................ .........  63

co so ly thuyet chung ve may xet nghiem huyet hoc.rar

https://drive.google.com/file/d/0B204qudy3-W4SW53N21jVFFuZTg/edit?usp=sharing

 


TÀI LIỆU Y DƯỢC
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Liên hệ