tài liệu y dược

Chia sẻ tài liệu - Bài giảng y dược

11/2019/TT-BYT ngày 17/6/2019 của Bộ Y tế_Bồi dưỡng phương pháp dạy-học lâm sàng

236

lượt xem

1

Lượt tải

11/2019/TT-BYT ngày 17/6/2019 của Bộ Y tế_Bồi dưỡng phương pháp dạy-học lâm sàng

11/2019/TT-BYT ngày 17/6/2019 của Bộ Y tế_Bồi dưỡng phương pháp dạy-học lâm sàng

Mô tả tài liệu :

BỘ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 11/2019/TT-BYT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2019

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC LÂM SÀNG CHO NGƯỜI GIẢNG DẠY THỰC HÀNH TRONG ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE

Căn cứ Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về nội dung, chương trình, tài liệu, thời gian, hình thức bồi dưỡng và việc cấp Chứng chỉ bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Dạy - học lâm sàng là dạy - học cho học sinh, sinh viên, học viên (sau đây viết tắt là người học) khối ngành sức khỏe phương pháp tiếp cận và giải quyết các vấn đề của người bệnh (khám bệnh, tư vấn, điều trị, chăm sóc và phục hồi chức năng) tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dựa trên các bằng chứng y học.

2. Cơ sở bồi dưỡng người giảng dạy thực hành là các cơ sở giáo dục thuộc khối ngành sức khỏe, các cơ sở đào tạo nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu quy định tại Thông tư này.

Điều 3. Yêu cầu đối với giảng viên bồi dưỡng cho người giảng dạy thực hành

1. Có trình độ đại học trở lên thuộc ngành, chuyên ngành trong khối ngành sức khỏe.

2. Có kinh nghiệm giảng dạy lâm sàng thuộc chuyên ngành tương ứng tối thiểu 05 năm, tính đến thời điểm tham gia bồi dưỡng cho người giảng dạy thực hành.

3. Có chứng chỉ phương pháp dạy - học (Nghiệp vụ sư phạm và Sư phạm y học cơ bản hoặc phương pháp sư phạm y học) hoặc đã dạy môn học Phương pháp giảng dạy đại học trong khối ngành sức khỏe từ 05 năm trở lên.

Điều 4. Nội dung bồi dưỡng

1. Khái quát về dạy - học lâm sàng và nội dung thực hành lâm sàng trong chương trình đào tạo thực hành theo ngành, chuyên ngành khối ngành sức khỏe.

2. Dạy - học theo mục tiêu và dạy - học dựa trên năng lực.

3. Các kỹ năng cần có của người giảng dạy thực hành.

4. Phương pháp dạy - học lâm sàng có sự tham gia của người bệnh và không có sự tham gia của người bệnh.

5. Lượng giá, đánh giá lâm sàng.

6. Xây dựng kế hoạch bài dạy - học lâm sàng và giám sát học lâm sàng.

Điều 5. Thời gian và hình thức bồi dưỡng

1. Thời gian bồi dưỡng: 40 tiết học

2. Hình thức bồi dưỡng: Tập trung

Điều 6. Chương trình và tài liệu bồi dưỡng

1. Trên cơ sở nội dung bồi dưỡng quy định tại Điều 4 Thông tư này, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Chương trình bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

2. Thủ trưởng cơ sở bồi dưỡng cho người giảng dạy thực hành xây dựng, thẩm định và ban hành tài liệu đào tạo trên cơ sở Chương trình bồi dưỡng đã được Bộ Y tế ban hành trước khi tổ chức bồi dưỡng.


Chủ đề: