tài liệu y dược

Chia sẻ tài liệu - Bài giảng y dược

40/2009/QH12: Luật khám chữa bệnh

15

lượt xem

16

Lượt tải

40/2009/QH12: Luật khám chữa bệnh

40/2009/QH12: Luật khám chữa bệnh

Mô tả tài liệu :


QUỐC HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Số: 40/2009/QH12

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009

 

LUẬT

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật khám bệnh, chữa bệnh,


Chủ đề: