tài liệu y dược

Chia sẻ tài liệu - Bài giảng y dược

46/2016/TT-BYT Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày

21

lượt xem

1

Lượt tải

46/2016/TT-BYT Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày

46/2016/TT-BYT Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày

Mô tả tài liệu :

BỘ Y TẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------

Số: 46/2016/TT-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC BỆNH CẦN CHỮA TRỊ DÀI NGÀY

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày.

Tải về: https://drive.google.com/file/d/0B0z0kUN2IP5ub0JpM3V1U29ldVk/view?usp=sharing 


Chủ đề: