tài liệu y dược

Chia sẻ tài liệu - Bài giảng y dược

5349/QĐ-BYT Phê duyệt kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử

17

lượt xem

1

Lượt tải

5349/QĐ-BYT Phê duyệt kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử

5349/QĐ-BYT Phê duyệt kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử

Mô tả tài liệu :

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 5349/QĐ-BYT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỒ SƠ SỨC KHỎE ĐIỆN TỬ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 tháng 2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 6111/QĐ-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại trạm y tế, xã, phường giai đoạn 2018-2020;

Căn cứ Quyết định số 4888/QĐ-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2019 - 2025;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo quyết định này Kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, các Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế Bộ, Ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG

- Như Điều 3;

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Ban Kinh tế Trung ương;

- Ủy ban về các vấn đề xã hội, QH; Nguyễn Thị Kim Tiến

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- Bộ trưởng, Thứ trưởng BYT;

- Cổng thông tin điện tử BYT;

- Lưu: VT, CNTT.


Chủ đề: